Trò chơi liên quan đến công ty17

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại 2K Australia [phổ biến]
Tên trước đây Irrational Canberra [phổ biến, có hiệu lực đến 10 tháng tám 2007] Irrational Games Australia Pty Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 10 tháng tám 2007]
Được thành lập 27 tháng tư 2000
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2015 [>15 năm]
Quốc gia của công ty Úc [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
17 33%
11 21%
11 21%
10 19%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập