Trò chơi liên quan đến công ty129

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại 2K Games [phổ biến] 2K Games, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 25 tháng một 2005 [>15 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 65%
10 most recent game 67%
Over last year (2 game) 65%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
114 27%
51 12%
50 12%
46 11%
41 10%
39 9%
19 4%
16 4%
10 2%
7 2%
5 1%
5 1%
5 1%
5 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập