Trò chơi liên quan đến công ty73

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Aksys Games [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
25 19%
23 18%
14 11%
13 10%
13 10%
10 8%
10 8%
9 7%
4 3%
4 3%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập