Trò chơi liên quan đến công ty67


Company rating 65%

Average games rating over time
All-time 65%
3 most recent game 65%
Over last year (1 game) 62%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
38 24%
29 18%
28 17%
13 8%
12 7%
11 7%
9 6%
7 4%
4 2%
3 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập