Trò chơi liên quan đến công ty43

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại BioWare [phổ biến]
Tên trước đây BioWare Corporation [hợp tác, có hiệu lực đến 2007]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng hai 1995 [>24 năm]
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính] Hoa Kỳ
Trang web Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 67%
10 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
41 32%
23 18%
19 15%
17 13%
6 5%
6 5%
3 2%
3 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập