Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Campo Santo [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2013 [>5 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Twitter Chính thức
Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 29%
2 29%
1 14%
1 14%
1 14%
Đăng nhập