Trò chơi liên quan đến công ty83

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Eidos Interactive [phổ biến] Eidos Interactive Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Eidos Plc [phổ biến, có hiệu lực đến 1995]
Được thành lập 1990
Trạng thái Không tồn tại kể từ 7 tháng bảy 2009 [>18 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent game 77%
10 most recent game 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
69 32%
24 11%
20 9%
16 7%
14 6%
13 6%
12 6%
11 5%
8 4%
7 3%
5 2%
4 2%
4 2%
3 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập