Trò chơi liên quan đến công ty125


Company rating 68%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 68%
3 most recent game 66%
10 most recent game 63%
Over last year (3 game) 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
112 38%
46 16%
43 15%
23 8%
22 7%
19 6%
6 2%
6 2%
4 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
Đăng nhập