Trò chơi liên quan đến công ty67

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Gearbox Software [phổ biến] Gearbox Software, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 16 tháng hai 1999 [>21 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 65%
10 most recent game 68%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
57 27%
27 13%
27 13%
23 11%
19 9%
17 8%
7 3%
6 3%
6 3%
5 2%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập