Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại IMGN.PRO [phổ biến] Imagination s.c. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Ba Lan [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 59%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 59%
3 most recent game 59%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
9 50%
4 22%
3 17%
1 6%
1 6%
Đăng nhập