Trò chơi liên quan đến công ty14

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Infogrames Sheffield House [phổ biến]
Tên trước đây Gremlin Interactive Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1999] Gremlin Interactive [phổ biến, có hiệu lực đến 1999] Gremlin Graphics Software Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1994] Gremlin Graphics Software [phổ biến, có hiệu lực đến 1994]
Nhãn GBH
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
10 34%
2 7%
2 7%
2 7%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Đăng nhập