Trò chơi liên quan đến công ty124

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Koei Tecmo Games [phổ biến] Koei Tecmo Games Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Tecmo Koei Games Co., Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2011] Tecmo Koei Games [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2011] Koei Co., Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2009] Koei [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2009]
Trạng thái Hoạt động kể từ 25 tháng bảy 1978 [>42 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
51 18%
49 17%
46 16%
34 12%
22 8%
21 7%
11 4%
9 3%
9 3%
7 2%
6 2%
6 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập