Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
5 33%
4 27%
3 20%
3 20%
Đăng nhập