HQ

Nintendo Benelux B.V.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nintendo Benelux [phổ biến] Nintendo Benelux B.V. [hợp tác]
Tên trước đây Nintendo of Netherlands B.V. [phổ biến, có hiệu lực đến 2000]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hà Lan [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Đăng nhập