Company rating 79%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 79%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
9 47%
6 32%
2 11%
1 5%
1 5%
Đăng nhập