Company rating 67%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
3 30%
2 20%
1 10%
1 10%
1 10%
1 10%
1 10%
Đăng nhập