Trò chơi liên quan đến công ty37

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Rockstar North [phổ biến] Rockstar North Ltd [hợp tác]
Tên trước đây DMA Design Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 20 tháng ba 2002] DMA Design [phổ biến, có hiệu lực đến 20 tháng ba 2002]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent game 82%
10 most recent game 80%
Over last year (1 game) 85%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
24 16%
20 14%
18 12%
8 5%
7 5%
6 4%
5 3%
5 3%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập