Trò chơi liên quan đến công ty24

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại SCE Studio Liverpool [phổ biến]
Tên trước đây Psygnosis Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 2001] Psygnosis [phổ biến, có hiệu lực đến 2001]
Được thành lập 1984
Trạng thái Không tồn tại kể từ 22 tháng tám 2012 [>27 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]

Company rating 83%

Average games rating over time
All-time 83%
3 most recent game 83%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
15 23%
7 11%
5 8%
4 6%
3 5%
3 5%
3 5%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập