Trò chơi liên quan đến công ty22

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sir-Tech Software [phổ biến] Sir-Tech Software, Inc. [hợp tác]
Được thành lập 1980
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2003 [23 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Ca-na-đa
Trang web Chính thức

Company rating 86%

Average games rating over time
All-time 86%
3 most recent game 86%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
20 38%
6 11%
5 9%
4 8%
3 6%
3 6%
3 6%
3 6%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập