Trò chơi liên quan đến công ty28

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Square [phổ biến] Square Co., Ltd [hợp tác]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 78%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
15 13%
10 8%
9 8%
9 8%
9 8%
9 8%
8 7%
8 7%
7 6%
6 5%
5 4%
4 3%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập