Trò chơi liên quan đến công ty113

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Tecmo Koei [phổ biến] Tecmo Koei Holdings Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Koei Co., Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2009] Koei [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2009]
Trạng thái Hoạt động kể từ 25 tháng bảy 1978 [>41 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
51 20%
40 16%
39 15%
34 13%
22 9%
14 5%
11 4%
9 3%
8 3%
7 3%
6 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập