Trò chơi liên quan đến công ty40

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Ubisoft Paris [phổ biến]
Tên trước đây Ubi Soft Paris Studios [phổ biến, có hiệu lực đến 2003]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]

Company rating 65%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 65%
3 most recent game 68%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
16 13%
15 12%
13 11%
13 11%
13 11%
13 11%
8 7%
6 5%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập