Trò chơi liên quan đến công ty41

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Ubisoft Shanghai [phổ biến]
Tên trước đây Ubi Soft Shanghai Studios [phổ biến, có hiệu lực đến tháng chín 2003]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Trung Quốc [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 64%
10 most recent game 68%
Over last year (1 game) 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
33 24%
25 18%
25 18%
19 14%
10 7%
5 4%
5 4%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập