HQ

Ubisoft Warenhandels GmbH

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Ubisoft Warenhandels [phổ biến] Ubisoft Warenhandels GmbH [hợp tác]
Tên trước đây Gamebusters [phổ biến, có hiệu lực đến 2003]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Áo [trụ sở chính]

Đăng nhập