Trò chơi liên quan đến công ty44

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Visceral Games [phổ biến]
Tên trước đây EA Redwood Shores [phổ biến, có hiệu lực đến 4 tháng năm 2009]
Được thành lập 1998
Trạng thái Không tồn tại kể từ 17 tháng mười 2017 [>18 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent game 64%
10 most recent game 70%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
35 29%
17 14%
17 14%
7 6%
7 6%
6 5%
6 5%
5 4%
5 4%
4 3%
4 3%
4 3%
2 2%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập