Trò chơi liên quan đến công ty32

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Westwood Studios [phổ biến] Westwood Studios, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Westwood Associates [phổ biến, có hiệu lực đến 1992]
Được thành lập 1985
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2003 [18 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 79%

Average games rating over time
All-time 79%
3 most recent game 74%
10 most recent game 78%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
29 43%
6 9%
5 7%
4 6%
3 4%
3 4%
3 4%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập