Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Zombie Studios [phổ biến] Zombie Studios, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Zombie, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 2004] Zombie, LLC [hợp tác, có hiệu lực đến 1998]
Được thành lập 1994
Trạng thái Không tồn tại kể từ 8 tháng một 2015 [>20 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]

Company rating 46%

Average games rating over time
All-time 46%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
8 35%
6 26%
4 17%
2 9%
1 4%
1 4%
1 4%
Đăng nhập