Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Tương thích Linux
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Lịch sử thời gian Thời Trung cổ
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập