Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
RTS
Lịch sử thời gian Lịch sử cổ đại
Thời Trung cổ
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Sự kiện thực tế
Đăng nhập