Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập