Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến lược lớn
Tương thích Linux
Lịch sử thời gian Thời Trung cổ
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập