Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
RTS
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập