Expansions and additional content for the game


Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
4 X
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập