Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Tàng hình
Lịch sử thời gian Thời Trung cổ
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập