Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập