Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập