Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
4 X
Tương thích Linux
Lịch sử thời gian Lịch sử cổ đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập