Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Mô phỏng
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Dựa trên vật lý
Siêu thể loại chơi trò chơi Chỗ thử
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Tàu vũ trụ
Đăng nhập