Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hội đồng quản trị trò chơi
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Lượt đồng thời
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập