Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
RPG
Tương thích Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập