Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Tương thích Linux
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Lịch sử hiện đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe lửa
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập