Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
100 người 86% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Lịch sử thời gian Lịch sử cổ đại
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Sự kiện thực tế
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập