Chưa có bìa
Bản mở rộng độc lập cho Sorcerer King. Không yêu cầu trò chơi gốc.

Ảnh chụp màn hình5

đã lọc
tất cả

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
4 X
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập