Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Tương thích Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập