Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Đăng nhập