77% 17

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Mức độ ngẫu nhiên
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập