Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
23 người 82% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Tương thích iPad
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Đẳng thước
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập