Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Mô phỏng
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Mặt
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Sự kiện thực tế
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập