Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Giant Sparrow SCE Santa Monica Studio
Nhà phát hành Sony Computer Entertainment Europe Sony Computer Entertainment America Sony Computer Entertainment
với... ▾
Cổng Armature Studio
Phát hành 10 tháng chín 2020 29 tháng mười 2014 28 tháng mười 2014
tất cả phiên bản ▾
23 tháng mười 2014 13 tháng mười hai 2012 24 tháng mười 2012 23 tháng mười 2012
Trang web Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Tương thích iPadOS
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Đăng nhập