Trò chơi liên quan đến công ty145

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại 2K Games [phổ biến] 2K Games, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 25 tháng một 2005 [>18 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 61%
10 most recent game 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
129 26%
56 11%
54 11%
53 11%
50 10%
46 9%
24 5%
19 4%
15 3%
15 3%
10 2%
8 2%
5 <1%
5 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập